Lauksaimniecība

Mācību programmās var pieteikties interesenti ar jebkuras pakāpes un nozares sākotnējo izglītību, kuri vēlas apgūt pamatzināšanas lauksaimniecībā.


Lauksaimniecības pamati (170 stundas)
Profesionālie mācību priekšmeti: 
• Lauksaimniecības un lauku politika Latvijā integrējoties Eiropas Savienībā 
• Uzņēmējdarbības pamati 
• Ražošanas plānošana 
• Lopkopība vai augkopība 
• Videi draudzīga lauksaimniecība 
• Mežsaimniecība 
• Ūdens resursi 
• Darba aizsardzība 
• Ražošanas plāna izstrāde

Mācību programmā var pieteikties interesenti ar jebkuras pakāpes un nozares sākotnējo izglītību, kuri vēlas apgūt pamatzināšanas lauksaimniecībā.

 1. zināšanu līmeņa paaugstināšanai programmas apguve ir ieteicama jebkuram cilvēkam, uzsākot darbus lauksaimniecībā (piemēram, pārņemot apsaimniekošanā ģimenes īpašumā esošu saimniecību);
 2. izstrādājot saimniecības attīstības projektus, piesaistot to īstenošanā ES finanšu līdzekļus (ņemot vērā konkrētā projekta specifiskās prasības).

Personām, kuras plāno darboties ar bioloģiskajām saimniekošanas metodēm, piemērota būs tālmācības programmas "Bioloģiskā lauksaimniecība" apguve

Mācību kurss ir sekmīgi jānokārto 3 mēnešu laikā.  Minimālais mācību laiks ir 1 mēnesis.

Mācības notiek, mācoties patstāvīgi, izmantojot tālmācības materiālus un norādītos literatūras avotus.

Mācību procesa kārtība:

1.     Mācību materiālu izpēte;

2.     Tālmācības testu aizpilde (9 vispārējie testi + 1 padziļinātais tests);

3.     Noskatīties videolekciju par Ražošanas plāna aizpildīšanu;

4.     Iepazīties ar Ražošanas plāna aizpildīšanas vadlīnijām;

5.     Ražošanas plāna konsultācija Zoom platformā;

6.     Aizpildīt savu Ražošanas plānu;

7.     Iesniegt savu aizpildīto Ražošanas plānu ne vēlāk kā 3 dienas pirms eksāmena;

8.     Teorētiskais eksāmens un saimniecības ražošanas plāna aizstāvēšana Zoom platformā. Eksāmens sastāv no divām daļām: teorētiskā daļa – tests, izstrādātā saimniecības ražošanas plāna aizstāvēšana.Veiksmīgi nokārtojot eksāmenu Jūs iegūsiet profesionālās pilnveides izglītības programmas IZM (Izglītības un zinātnes ministrijas) apliecību "Lauksaimniecības pamati".

Mācību iestāde nekontrolē Jūsu darbu zināšanu apgūšanā. Vēlams mācību programmu apgūt 3 mēnešu laikā. 

Izmaksas:
100 Euro (summa ar PVN)

*Ja dalībnieks neizpilda tālmācības programmas nosacījumus vai pārtrauc mācības pēc paša vēlēšanās, samaksātā nauda netiek atgriezta.

Nepieciešama lietotāja konta izveide un reģistrācija
Bioloģiskā lauksaimniecība (180 stundas)

Mācību programmā var pieteikties klausītāji ar jebkuras pakāpes sākotnējo izglītību,

kā arī klausītāji bez lauksaimniecības izglītības:

pārņemot apsaimniekošanā ģimenes īpašumā esošu saimniecību, personai programmas „Bioloģiskā lauksaimniecība” vai „Lauksaimniecības pamati” jāapgūst obligāti;

izstrādājot saimniecības attīstības projektus, piesaistot to īstenošanā ES finanšu līdzekļus, programma nodrošina atbilstību nosacījumam "apguvis lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā";

programma “Bioloģiskā lauksaimniecība” ir jāapgūst obligāti, ja vēlas saimniekot bioloģiskām metodēm un ražot sertificētu bioloģisku produkciju.

Programmā jāapgūst šādi mācību priekšmeti:

Bioloģiskās lauksaimniecības būtība, pamatuzdevumi un metodes.

Likumdošana un sertifikācijas kārtība bioloģiskajām saimniecībām

Lauksaimniecības atbalsta politika.

Uzņēmējdarbības un grāmatvedības pamati.

Bioloģiskās augkopības un lopkopības pamati.

Dabas resursi un to aizsardzība.

Saimniecības ražošanas plāna izstrāde.


Mācību ilgums:

Mācība kurss ir sekmīgi jānokārto 3 mēnešu laikā. (Pēc termiņa beigām mācības ir jāpagarina).

Mācību process:

Mācības notiek, mācoties patstāvīgi, izmantojot tālmācības materiālus un norādītos literatūras avotus.

Mācību procesa kārtība:

1)      iepazīšanās ar katra mācību priekšmeta mācību tēmu un ieteicamo literatūru mācību tēmu apgūšanai;

2)      patstāvīga mācību materiālu apguve;

3)      pārbaudes testu kārtošana;

4)      attālināto  mācību “Saimniecības ražošanas plāna izstrāde” apmeklēšana;

5)      saimniecības ražošanas plāna izstrāde un saskaņošana ar ekonomikas konsultantu;

6)      klātienes teorētiskais eksāmens un saimniecības ražošanas plāna aizstāvēšana.

Mācību iestāde nekontrolē Jūsu darbu zināšanu apgūšanā. Vēlams mācību programmu apgūt 3 mēnešu laikā. Ja mācību process ir ilgāks, tad par to paredzēta papildus samaksa (skat. Izmaksas).

Katrā mācību priekšmetā jānokārto visi piedāvātie testi (kopumā 8). 

Katru testu atļauts kārtot 3 reizes. Katra testa kārtošanas reizē jāiesniedz tā rezultāti, Tests ir ieskaitīts, ja ir saņemtas vismaz 7 balles. Ja kāds no mācību priekšmetu testiem (pēc 3 mēģinājumiem) nebūs sekmīgi nokārtots jums jāsazinās ar programmas atbildīgo speciālisti.

Pēc visu testu sekmīgas nokārtošanas, uzsākt mācību praktisko daļu - ražošanas plāna izstrādi. Saimniecības ražošanas plānu vēlams izstrādāt ar reālas saimniecības datiem. Ja nav saimniecības, taču ir plānots uzsākt saimniekošanu,  to izstrādā ar pieņemtiem datiem.

Izstrādātais saimniecības plāns elektroniskā versijā jānosūta uz e-pastu ekonomikas konsultantei Agnesei Stivriņai, e-pasts: agnese.stivrina@llkc.lv, ar norādi BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA, lai izvērtētu izstrādāto plānu pirms eksāmena. Plāna izstrādes laikā var konsultēties ar minēto konsultantu par neskaidrajiem jautājumiem (bezmaksas vai pa maksu, ja ir nepieciešama apjomīga konsultācija). Pēc saimniecības plāna aizstāvēšanas, plāns tiks atdots izstrādātājam.

Ražošanas plāna izstrādes laikā obligāti jāapmeklē mācības ”Saimniecības ražošanas plāna izstrāde”. 

Mācības notiek attālināti. Pirms mācībām dalībnieks patstāvīgi izstrādā ražošanas plānu un noteiktā dienā notiek tiešsaistes mācības ZOOM vidē, kur iespējams saņemt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem. Patstāvīgi tiek apgūti arī bioloģiskās lauksaimniecības likumdošanas jautājumi. Tiešsaistes mācību laikā ir iespējams noskaidrot neskaidros jautājumus un saņemt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem par ražošanas plāna izstrādi un bioloģiskās lauksaimniecības likumdošanu.

Informācija par konkrētiem mācību un eksāmenu norises datumiem pieejama tālmācības sistēmā pēc reģistrēšanās un rēķina apmaksas.

Mācību kursa nobeigumā seko klātienes eksāmens Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā, Rīgas iela 34, Ozolniekos. Par papildus samaksu (skat. Izmaksas) ir iespējams eksāmenu komisijas izbraukums uz reģioniem, ja tiek nokomplektēta grupa vismaz 15 dalībnieku sastāvā.

Eksāmens sastāv no divām daļām: 

1. teorētiskā daļa – tests (sastādīts no līdzīgiem jautājumiem, kas tiek kārtoti Tālmācībā), 

2. izstrādātā saimniecības ražošanas plāna aizstāvēšana.

Veiksmīgi nokārtojot eksāmenu, Jūs iegūsiet Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināto apliecību par 180 stundu profesionālās pilnveides izglītības programmas "Bioloģiskā lauksaimniecība" apguvi.

Konsultācijas pa tālruni tiek sniegtas tikai darba dienās no plkst. 10:00-15:00. Uz e-pasta jautājumiem tiek atbildēts 2-3 darba dienu laikā.

Kontakti:

Jautājumi par mācību programmu “Bioloģiskā lauksaimniecība”:
Jolanta Sūna - e-pasts: jolanta.suna@llkc.lv
Tālr. 63007563
Mob. 22018942

Tehniskais atbalsts: 

Aleksandrs Graudiņš - e-pasts: aleksandrs.graudins@llkc.lv 

Mob. 26154330

Konsultācijas pa tālruni tiek sniegtas tikai no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 10:00-15:00. Uz e-pasta jautājumiem tiek atbildēts 2-3 darba dienu laikā.

Izmaksas:
120 Euro (summa ar PVN)

*Ja dalībnieks neizpilda tālmācības programmas nosacījumus vai pārtrauc mācības pēc paša vēlēšanās, samaksātā nauda netiek atgriezta

Nepieciešama lietotāja konta izveide un reģistrācija
Labas Lauksaimniecības prakses īstenošana: iespējas un izaicinājumi

Lauksaimniekiem, lai saņemtu ES tiešo maksājumu un Lauku attīstības programmas platību maksājumu atbalstu, jāievēro:

• laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi

• obligātās apsaimniekošanas prasības

Nepieciešama lietotāja konta izveide un reģistrācija

Augkopības pamati (60 stundas)

Kurss  būs īpaši noderīga tiem, kuriem nav iepriekšējas izglītības augkopībā, bet ir vēlme uzsākt savu darbību šajā nozarē. 

Programma ir lietderīga, arī lai atsvaidzinātu un papildinātu savas jau esošās zināšanas. 

Pieteikties var personas ar jebkuras pakāpes sākotnējo izglītību kā arī nepastāv nekādi citi ierobežojumi. 

Tēmās:

 • Agrārā politika
 • Augsne
 • Augu aizsardzība
 • Lauku kultūru audzēšanas tehnoloģijas
 • Dabisko un sēto zālāju ierīkošana un kopšana
 • Augkopības izmaksu plānošana un grāmatvedība
Mācību ilgums:

Mācību plānotais ilgums ir 60 stundas. Kursa apguve paredzēta līdz 2 mēnešiem. 
Mācību process:

Mācības notiek, mācoties patstāvīgi, izmantojot Tālmācības materiālus un norādītos literatūras avotus.

1. Iepazīšanās ar mācību programmu un mācību materiāliem tēmu apgūšanai;

2. Patstāvīgais darbs mācību tēmu apguvē;

3. Pārbaudes testa kārtošana.

Mācību noslēguma testu atļauts kārtot 2 reizes (testam jābūt sekmīgi nokārtotam t.i. sākot ar 7 ballēm).

.Ja tests (pēc 2 mēģinājumiem) nebūs sekmīgi nokārtots, Jums jāsazinās ar programmas vadītāju: Kornēlija Indāne, 26148820; kornelija.indane@llkc.lv

 Mācību iestāde nekontrolē Jūsu ieguldīto darbu mācību tēmu apguvē


Kontakti:
 • Programmas vadītāja: Kornēlija Indāne e-pasts: kornelija.indane@llkc.lv mob. tālr. 26148820
 • Tehniskais atbalsts: Aleksandrs Graudiņš e-pasts: aleksandrs.graudins@llkc.lv mob. tālr. 26154330
Izmaksas:
45 Euro (summa ar PVN)

*Ja dalībnieks neizpilda tālmācības programmas nosacījumus vai pārtrauc mācības pēc paša vēlēšanās, samaksātā nauda netiek atgriezta

Nepieciešama lietotāja konta izveide un reģistrācija
Lopkopības pamati (60 stundas)

Kurss būs īpaši noderīgs tiem, kuriem nav iepriekšējas izglītības lopkopībā, bet ir vēlme uzsākt savu darbību šajā nozarē. 

Programma ir lietderīga, arī lai atsvaidzinātu un papildinātu savas jau esošās zināšanas. 

Mācību programmā var pieteikties arī personas, kuras veic pārraudzību pēc jebkuras metodes, un kam ir nepieciešamība pēc kvalifikācijas stundām apliecības atjaunošanai.

Pieteikties var personas ar jebkuras pakāpes sākotnējo izglītību kā arī nepastāv nekādi citi ierobežojumi. 


Tēmās:

 • Lauksaimniecības likumdošana
 • Vides prasības lopkopības saimniecībām
 • Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs
 • Ganāmpulka atjaunošanas plānošana
 • Dzīvnieku veselība, reprodukcija
 • Dzīvnieku ēdināšana
 • Ganību ierīkošana, kopšana un mēslošana; pļavkopība
 • Lopkopības produktu ražošana
 • Veterinārijas pamati
Ilgums:
Mācību plānotais ilgums ir 60 stundas. Kursa apguve paredzēta līdz 2 mēnešiem. 

Mācību process:

Mācības notiek, mācoties patstāvīgi, izmantojot Tālmācības materiālus un norādītos literatūras avotus.

 1. Iepazīšanās ar mācību programmu un mācību materiāliem tēmu apgūšanai;
 2. Patstāvīgais darbs mācību tēmu apguvē;
 3. Pārbaudes testa kārtošana sevis izvēlētajā apakšnozarē -piena, gaļas lopkopība vai aitkopība;

  Mācību noslēguma testu atļauts kārtot 2 reizes (testam jābūt sekmīgi nokārtotam t.i. sākot ar 7 ballēm) .Ja tests (pēc 2 mēģinājumiem) nebūs sekmīgi nokārtots, Jums jāsazinās ar programmas vadītāju: Kornēlija Indāne, 26148820; kornelija.indane@llkc.lv

Mācību iestāde nekontrolē Jūsu ieguldīto darbu mācību tēmu apguvē. 

Kontakti:
 • Programmas koordinatore: Kornēlija Indāne e-pasts: kornelija.indane@llkc.lv mob. tālr. 26148820
 • Tehniskais atbalsts: Aleksandrs Graudiņš e-pasts: aleksandrs.graudins@llkc.lv mob. tālr. 26154330
Izmaksas:
45 Euro (summa ar PVN)

*Ja dalībnieks neizpilda tālmācības programmas nosacījumus vai pārtrauc mācības pēc paša vēlēšanās, samaksātā nauda netiek atgriezta

Nepieciešama lietotāja konta izveide un reģistrācija
Sezonas dārza iekārtošana dobē, kastē, podā

Praktisks seminārs par garšaugu, dārzeņu un puķu sezonas dārza izveidi dobē, kastē, podā. Kādus stādus izvēlēties, ko/ ar ko stādīt kopā, kā kopt, kā paildzināt stāda ražību.


Nepieciešama lietotāja konta izveide un reģistrācija

5 soļi mācību kursa uzsākšanai:

1. Pieslēdzies un izveido lietotāja kontu ar Latvija.lv;
2. Reģistrējies kursam;
3. Apmaksā rēķinu, kas tiek automātiski nosūtīts e-pastā;
4. Uzgaidi 1-2 darba dienās līdz tiksi pievienots kursam;
5. Sāc apgūt jaunas zināšanas.