Augu aizsardzība

programma ietver Ministru kabineta noteikumos Nr.147 “Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību.” 

Augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem - atjaunošana

(6 stundas)

Kam domāts  kurss?

Personas, kam ir jāpagarina profesionālā, augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība pēc 5 gadu termiņa beigām.

Ko var apgūt šajā kursā?

Sagatavotā programma ietver Ministru kabineta noteikumos Nr.147 “Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību” minētās tēmas 6 stundu apjomā, kuru apguve ir obligāta, lai atjaunotu profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību.

Ko var iegūt pēc sekmīgas programmas apguves?

Sekmīgi apgūstot minētās tēmas, dalībnieki saņem izziņu par programmas apguvi 6 stundu apjomā.

Izziņa iesniedzama tuvākajā Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā apliecības saņemšanai. (Vēlams savu vizīti pieteikt iepriekš sazinoties ar attiecīgo filiāli). 

Nodaļu saraksts: Šeit

Tēmas:

Mācību tēma

Zināšanu atjaunošana
(stundu skaits)

Grozījumi normatīvajos aktos

0,5

Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvā procesa likums. Galvenie pārkāpumi

0,5

Izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

0,5

Kultūraugu slimības. To klasifikācija. Nozīmīgākās galveno lauksaimniecības kultūraugu slimības. Pazīmes

0,5

Kultūraugu kaitēkļi (piemēram, kukaiņi, ērces, nematodes). To barošanās un attīstības cikli. Nozīmīgākie galveno lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļi. Bojājumu pazīmes

0,5

Nezāles, to klasifikācija. Bioloģiskās īpašības. Izplatītāko nezāļu raksturojums

0,5

Augu kaitēkļu un slimību izplatības novērojumi un prognozes

2,0

Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana

0,5

Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem

0,5


Ilgums:

Mācību plānotais ilgums ir 6 stundas. Kursa apguve paredzēta līdz 1 mēnesim. 

Mācību process:

1. Iepazīšanās ar mācību programmu un mācību materiāliem tēmu apgūšanai;

2. Patstāvīgais darbs mācību tēmu apguvē;

3. Pārbaudes testu kārtošana.

Mācību iestāde nekontrolē Jūsu ieguldīto darbu mācību tēmu apguvē. Mācību programma jāapgūst 1 mēneša laikā.

Mācību testus atļauts kārtot 2 reizes (testam jābūt sekmīgi nokārtotam t.i. sākot ar 7 ballēm). 

Ja tests (pēc 2 mēģinājumiem) nebūs sekmīgi nokārtots, Jums jāsazinās ar programmas vadītāju:

Kornēlija Indāne, 26148820; kornelija.indane@llkc.lv

Veiksmīgi nokārtojot ieskaites, Jūs elektroniski un ar pasta starpniecību iegūsiet izziņu par konkrētās mācību programmas apguvi, kas iesniedzama Valsts augu aizsardzības dienestā apliecības saņemšanai.

Kontakti:

Programmas vadītāja: 

Kornēlija Indāne Tālr. 63050235, mob. tālr. 26148820, e-pasts: kornelija.indane@llkc.lv

Tehniskais atbalsts:

Aleksandrs Graudiņš e-pasts: aleksandrs.graudins@llkc.lv mob. tālr. 26154330

Izmaksas:

40 Euro (Summa ar PVN). 

*Norādītajā cenā iekļauta reģistrācija, piekļuve tālmācības materiāliem, testu kārtošana, izziņas sagatavošana, nosūtīšana pa pastu vai tās saņemšana klātienē LLKC centrālajā birojā Ozolniekos, Rīgas ielā 34.


*Ja dalībnieks neizpilda tālmācības programmas nosacījumus vai pārtrauc mācības pēc paša vēlēšanās, samaksātā nauda netiek atgriezta

Nepieciešama lietotāja konta izveide un reģistrācija
Pamatapmācība augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem

(27 stundas)

Kam domāts kurss?

Personas, kuras veiks darbības ar 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem - iegādāsies, lietos un pārdos tos. 

Ko var apgūt šajā kursā?

Sagatavotā programma ietver Ministru kabineta noteikumos Nr.147 “Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību” minētās tēmas 27 stundu apjomā, kuru apguve ir obligāta, lai iegūtu profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību.

Ko var iegūt pēc sekmīgas programmas apguves?

Sekmīgi apgūstot minētās tēmas, dalībnieki saņem izziņu par programmas apguvi 27 stundu apjomā. Izziņa iesniedzama Valsts augu aizsardzības dienestā apliecības saņemšanai. Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 147. (skatīt šeit

Dienests organizē zināšanu pārbaudi testa formātā (mūsu programmā iekļautie testi un mācību materiālie vērsti uz to, lai Jūs to sekmīgi nokārtotu) un izsniedz apliecību. 

Ilgums:

Mācību plānotais ilgums ir 27 stundas. Kursa apguve paredzēta līdz 2 mēnešiem.

Tēmas:

Augu aizsardzības jēdziens. Augu aizsardzība Latvijā. Augu aizsardzības galvenie pasākumi augiem kaitīgo organismu izplatības ierobežošanai un apkarošanai

Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu.

Eiropas Savienības normatīvie akti augu aizsardzības jomā. Latvijas nacionālie normatīvie akti augu aizsardzības jomā.

Prasības, kas jāievēro augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Augu aizsardzības līdzekļu reģistrs.

Galvenie augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ierobežojumi.

Augu aizsardzības līdzekļu marķējums.

Iegādāto un izlietoto augu aizsardzības līdzekļu uzskaite.

Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvā procesa likums. Galvenie pārkāpumi

Augu aizsardzības līdzekļu klasifikācijas pamatprincipi (piemēram, pēc ķīmiskā sastāva, iedarbības veida, kaitīgā organisma, preparatīvās formas)

Karantīnas un nekarantīnas organismi

Kultūraugu slimības. To klasifikācija. Nozīmīgākās galveno lauksaimniecības kultūraugu slimības. Pazīmes

Kultūraugu kaitēkļi (piemēram, kukaiņi, ērces, nematodes). To barošanās un attīstības cikli. Nozīmīgākie galveno lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļi. Bojājumu pazīmes

Nezāles, to klasifikācija. Bioloģiskās īpašības. Izplatītāko nezāļu raksturojums

Integrētā augu aizsardzība

profilakse

augu aizsardzības līdzekļi. Lēmuma pieņemšana par to lietošanu. Salīdzinošais novērtējums

Augu kaitēkļu un slimību izplatības novērojumi un prognozes

Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks

risks cilvēkiem (operatoriem, iedzīvotājiem, garāmgājējiem, cilvēkiem, kas iekļūst apstrādātās teritorijās, darbojas ar apstrādātiem produktiem vai lieto tos uzturā)

risks videi (derīgiem kukaiņiem, florai un faunai, bioloģiskajai daudzveidībai)

Simptomi, kas liecina par saindēšanos ar augu aizsardzības līdzekļiem. Pirmā palīdzība

Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana

Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas. To sagatavošana darbam. Ekspluatācija

Rīcība ārkārtas gadījumos (nejauša augu aizsardzības līdzekļu noplūde, avārijas)


Mācību process:

Mācības notiek, mācoties patstāvīgi, izmantojot Tālmācības materiālus un norādītos literatūras avotus. 

Iepazīšanās ar mācību programmu un mācību materiāliem tēmu apgūšanai; 

Patstāvīgais darbs mācību tēmu apguvē; 

Pārbaudes testu kārtošana. 

Mācību iestāde nekontrolē Jūsu ieguldīto darbu mācību tēmu apguvē. Mācību programma jāapgūst 2 mēnešu laikā. 

Mācību testus atļauts kārtot 2 reizes (testam jābūt sekmīgi nokārtotam t.i. sākot ar 7 ballēm).

Ja tests (pēc 2 mēģinājumiem) nebūs sekmīgi nokārtots, Jums jāsazinās ar programmas atbildīgo speciālistu: 

Kornēlija Indāne, 26148820; kornelija.indane@llkc.lv 

Veiksmīgi nokārtojot ieskaites, Jūs elektroniski un ar pasta starpniecību iegūsiet izziņu par konkrētās mācību programmas apguvi, kas iesniedzama Valsts augu aizsardzības dienestā apliecības saņemšanai.

Kontakti:

Programmas vadītāja: Kornēlija Indāne Tālr. 63050235, mob. tālr. 26148820, e-pasts: kornelija.indane@llkc.lv 

Tehniskais atbalsts: Aleksandrs Graudiņš e-pasts: aleksandrs.graudins@llkc.lv mob. tālr. 26154330


Izmaksas:

90 Euro (Summa ar PVN). 

Norādītajā cenā iekļauta reģistrācija, piekļuve tālmācības materiāliem, testu kārtošana, izziņas sagatavošana, nosūtīšana elektroniski e-pastā un pa pastu vai tās saņemšana klātienē LLKC centrālajā birojā Ozolniekos, Rīgas ielā 34.


*Ja dalībnieks neizpilda tālmācības programmas nosacījumus vai pārtrauc mācības pēc paša vēlēšanās, samaksātā nauda netiek atgriezta

 Nepieciešama lietotāja konta izveide un reģistrācija

Pamatapmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem
(5 stundas)

Kam ir domāts šis kurss?

Personas, kuras veiks darbības ar 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem, piemēram, izmantos un smidzinās tos.

Ko var apgūt šajā kursā?

Sagatavotā programma ietver Ministru kabineta noteikumos Nr.147 “Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību” minētās tēmas 5 stundu apjomā, kuru apguve ir obligāta, lai iegūtu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora apliecību.

Ko var iegūt pēc sekmīgas kursa apguves?

Sekmīgi apgūstot minētās tēmas, dalībnieki saņem izziņu par programmas apguvi 5 stundu apjomā. Izziņa iesniedzama Valsts augu aizsardzības dienestā apliecības saņemšanai. Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 147. (skatīt šeit) Dienests organizē zināšanu pārbaudi testa formātā (mūsu programmā iekļautie testi un mācību materiālie vērsti uz to, lai Jūs to sekmīgi nokārtotu) un izsniedz apliecību. 

Ilgums:

Mācību plānotais ilgums ir 5 stundas. Kursa apguve paredzēta līdz 2 mēnešiem.

Tēmas:

Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu.

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas dokumentēšana.

Augu aizsardzības līdzekļu reģistrs.

Augu aizsardzības līdzekļu marķējums

Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks

Risks cilvēkiem (operatoriem, iedzīvotājiem, garāmgājējiem, cilvēkiem, kas iekļūst apstrādātās teritorijās, darbojas ar apstrādātiem produktiem vai lieto tos uzturā)

Risks videi (derīgiem kukaiņiem, florai un faunai, bioloģiskajai daudzveidībai)

Simptomi, kas liecina par saindēšanos ar augu aizsardzības līdzekļiem. Pirmā palīdzība

Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana

Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas. To sagatavošana darbam. Ekspluatācija

Rīcība ārkārtas gadījumos (nejauša augu aizsardzības līdzekļu noplūde, avārijas)

Mācību process:

Mācības notiek, mācoties patstāvīgi, izmantojot Tālmācības materiālus un norādītos literatūras avotus.

1. Iepazīšanās ar mācību programmu un mācību materiāliem tēmu apgūšanai;

2. Patstāvīgais darbs mācību tēmu apguvē;

3. Pārbaudes testu kārtošana.

Mācību iestāde nekontrolē Jūsu ieguldīto darbu mācību tēmu apguvē. Mācību programma jāapgūst 2 mēnešu laikā.

Mācību testus atļauts kārtot 2 reizes (testam jābūt sekmīgi nokārtotam t.i. sākot ar 7 ballēm). 

Ja tests (pēc 2 mēģinājumiem) nebūs sekmīgi nokārtots, Jums jāsazinās ar programmas vadītāju: 

Kornēlija Indāne, 26148820; kornelija.indane@llkc.lv

Veiksmīgi nokārtojot ieskaites, Jūs elektroniski un ar pasta starpniecību iegūsiet izziņu par konkrētās mācību programmas apguvi, kas iesniedzama Valsts augu aizsardzības dienestā apliecības saņemšanai.

Kontakti:

Programmas vadītāja: Kornēlija Indāne, mob. tālr. 26148820, e-pasts: kornelija.indane@llkc.lv 

Tehniskais atbalsts: Aleksandrs Graudiņš e-pasts: aleksandrs.graudins@llkc.lv mob. tālr. 26154330

Izmaksas:

50 Euro (Summa ar. PVN). 

Norādītajā cenā iekļauta reģistrācija, piekļuve tālmācības materiāliem, testu kārtošana, izziņas sagatavošana, nosūtīšana elektroniski e-pastā un pa pastu vai tās saņemšana klātienē LLKC centrālajā birojā Ozolniekos, Rīgas ielā 34

*Ja dalībnieks neizpilda tālmācības programmas nosacījumus vai pārtrauc mācības pēc paša vēlēšanās, samaksātā nauda netiek atgriezta

Nepieciešama lietotāja konta izveide un reģistrācija