Mācību programmās var pieteikties interesenti ar jebkuras pakāpes un nozares sākotnējo izglītību, kuri vēlas apgūt pamatzināšanas lauksaimniecībā.


Labas Lauksaimniecības prakses īstenošana: iespējas un izaicinājumi 2020

Lauksaimniekiem, lai saņemtu ES tiešo maksājumu un Lauku attīstības programmas platību maksājumu atbalstu,

jāievēro:

• laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi

• obligātās apsaimniekošanas prasības