Minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un citas obligātās prasības

Nr.
p.k.

Joma

Specifika

Normatīvais akts

Prasība

Kontroles iestāde

1.

Vides aizsardzība

Veicot saimniecisko darbību virszemes ūdensobjektu tuvumā, jāievēro normatīvajos aktos par aizsargjoslām noteiktās prasības

Aizsargjoslu likuma 37. panta pirmās daļas 5. punkta "g" apakšpunkts

10 metru platā aizsargjoslā pie virszemes ūdensobjektiem aizliegts mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus un lauksaimniecības tehniku

Lauku atbalsta dienests

2.

Vides aizsardzība

Lai samazinātu ietekmi uz kāpu ekosistēmām, jāievēro saimnieciskās darbības ierobežojumi

Aizsargjoslu likuma 36. panta trešās daļas 3. punkts

Krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē aizliegts izvietot un ierīkot minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas materiālu, bīstamo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu, kokmateriālu, kā arī bīstamās ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus saturošu materiālu glabātavas un degvielas uzpildes stacijas, izņemot būves atbilstoši teritoriju plānojumiem ostas teritorijā, kā arī būves lopbarības glabāšanai (izņemot siena šķūņus bez vienlaidu pamatiem)

Lauku atbalsta dienests

3.

Vides aizsardzība

Veicot saimniecisko darbību virszemes ūdensobjektu tuvumā, jāievēro normatīvajos aktos par aizsargjoslām noteiktās prasības

Aizsargjoslu likuma 37. panta pirmās daļas 5. punkta "d" apakšpunkts

10 metru platā aizsargjoslā pie virszemes ūdensobjektiem, nesaskaņojot ar reģionālo vides pārvaldi, aizliegts ierīkot meliorācijas būves

Lauku atbalsta dienests

4.

Vides aizsardzība

Saimnieciskā darbība ūdensņemšanas vietās var radīt ūdens avotu piesārņojuma draudus

Aizsargjoslu likuma 39. panta 1. punkts

Stingra režīma aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas vietām aizliegta jebkura saimnieciskā darbība, ja vien tā nav saistīta ar ūdens ieguvi konkrētā ūdensapgādes urbumā vai ūdensgūtnē attiecīgo ūdens ieguves un apgādes objektu uzturēšanai un apsaimniekošanai

Lauku atbalsta dienests

5.

Vides aizsardzība

Dzīvnieku novietņu, kūtsmēslu un skābbarības krātuvju izvietojums nedrīkst veicināt negatīvu ietekmi uz vidi

Likuma "Par piesārņojumu" 4. panta pirmās daļas 8. punkts, Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 4. un 6. punkts

Lauksaimniecības produktu ražotāji un pārstrādātāji piesārņojošo darbību veikšanai saņem A vai B kategorijas atļauju vai C kategorijas apliecinājumu. A un B kategorijas atļauju saņēmēji strādā saskaņā ar atļaujas nosacījumiem, bet C kategorijas apliecinājuma saņēmēji – saskaņā ar attiecīgo normatīvo aktu prasībām

Valsts vides dienests


Pēdējās izmaiņas: Friday, 2019. gada 4. October, 12:35