Meža konsultāciju pakalpojuma centram (tekstā turpmāk - MKPC) viens no pamatuzdevumiem ir izglītot meža īpašniekus, meža nozarē nodarbinātos un citus interesentus par mežsaimniecību. Vairāku gadu garumā Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) ietvaros MKPC nodrošina mācības ar plašu spektru mežsaimniecībā, sākot ar mācībām par meža reproduktīvo materiālu līdz pat kokmateriālu sagatavošanai.

Tālmācību platforma nodrošina mācību dalībnieku teorētisko zināšanu apguvi jebkurā vietā un laikā.

MKPC piedāvā 4 LAP mācību programmas ar un bez mācību dalībnieku līdzfinansējuma. Bezmaksas mācību programmas: Mežaudžu kopšana ražības palielināšanai; Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls

Ar daļēju līdzfinansējumu mācību programmas: Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem; Meža īpašniekiem nepieciešamās zināšanas meža apsaimniekošanā

Kontakinformācija: apmacibas@mkpc.llkc.lv

“Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros”,

LAD Līguma nr. LAD131118/P44

Mācību organizēšanu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Meža īpašniekiem nepieciešamās zināšanas meža apsaimniekošanā

Šis mācību kurss ietver pamatinformāciju, ko būtu nepieciešams zināt ikvienam meža īpašniekam.

Mācību kursā apgūsiet:

·       Meža kā ekosistēmas uzbūve, tā elementi
·       Meža tipoloģija
·       Meža inventarizācija, termiņi, datu aktualizācija
·       Meža apsaimniekošanas cikls
·       Meža atjaunošanas veidi, augsnes sagatavošana, koku sugu izvēle
·       Meža atjaunošanā izmantojamais stādmateriāls
·       Dabiskā atjaunošanās, dabiskās atjaunošanas veicināšana
·       Jaunaudžu kopšana
·       Krājas kopšanas cirtes
·       Galveno ciršu veidu (kailcirtes un izlases cirtes) izvēle, plānošana,
sagatavošana, uzmērīšana, novērtēšana
·       Mežaudzes šķērslaukuma noteikšana, normatīvo aktu
prasības
·       Meža audzēšanas riski, to mazināšanas iespējas
·       Nekailciršu mežsaimniecības principi
·       Dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā
·       Normatīvo aktu prasības meža apsaimniekošanā, saistītas institūcijas, to prasības
·       Koksnes pārdošana, veidi, riski, dokumentācija, saistītie nodokļi

Pēc katras tēmas apguves būs sekmīgi jānokārto zināšanu pārbaude, lai būtu piekļuve nākamajam tematam. Šos nelielos testus varēs pārlikt pēc sazināšanās ar mācību grupas organizatoru.

Mācību kurss “Meža īpašniekiem nepieciešamās zināšanas meža apsaimniekošanā” ir mācību kurss ar daļēju mācību dalībnieka līdzfinansējumu. Lai tiktu nodrošināta pieeja pie mācību materiāliem, ir jāveic rēķina apmaksa. Rēķinu izveido mācību grupas organizators.

Ja ir nepieciešamas konsultācijas par mācību materiāliem vai mācību tēmām, sazināties ar šīs mācību grupas lektori (-iem): 


Mežaudžu kopšana ražības palielināšanai

Lai uzlabotu sava nākotnes meža stāvokli, ir jāzina pareizie instrumenti, kā to darīt. Viens no tiem ir savlaicīgi uzsākti meža kopšanas darbi, sākot no jaunaudžu kopšanas, līdz krājas kopšanai.

Šajā mācību kursā apgūsiet:

·        Mežs kā ekosistēma

·        Meža resursi Latvijā

·        Meža tipoloģija

·        Audzes raksturojošo rādītāju noteikšanas metodes

·        Meža dalījums un apsaimniekošana

·        SEG emisijas un CO2 piesaiste mežā

·        Meža atjaunošana

·        Jaunaudžu kopšana

·        Krājas kopšana

·        Kopšanas ciršu ietekme uz mežaudzes apriti un sortimentu struktūru

·        FSC un PEFC sertifikācija, koksnes ķēdes sertifikācija

·        Vides aizsardzības prasības jaunaudžu un krājas kopšanas darbos

·        Darba drošība, darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā

Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls

Lai veidotu produktīvu nākotnes mežu, meža īpašniekam ir jābūt ar zināšanām par meža atjaunošanas un ieaudzēšanas procesiem. Šīs zināšanas var iegūt šajā mācību kursā, kurā apgūsiet šādus tematus: pamatinformācija mežsaimniecībā (meža resursi, tipoloģija, likumdošana), augsnes sagatavošana, dabiskā un mākslīgā meža atjaunošana, meža reproduktīvais materiāls, stādījumu kopšana un aizsardzība, Eiropas Savienības atbalsta programmas, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa, meža ieaudzēšana.

Pēc katras tēmas apguves būs sekmīgi jānokārto zināšanu pārbaude, lai būtu piekļuve nākamajam tematam. Šos nelielos testus varēs pārlikt pēc sazināšanās ar mācību grupas organizatoru.

Mācību kurss “Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaiste, meža reproduktīvais materiāls ” ir mācību kurss bez mācību dalībnieka līdzfinansējuma.

Ja ir nepieciešamas konsultācijas par mācību materiāliem vai mācību tēmām, sazināties ar šīs mācību grupas lektoru (-iem):