Ilggadīgo zālāju saglabāšana

  • Aizsargājamie ekoloģiski jutīgie ilggadīgie zālāji (BDUZ) ir zālāji, kas atzīti par ES nozīmes zālāju biotopiem vai ES nozīmes putnu dzīvotnēm saskaņā ar Biotopu direktīvu (92/43/EEK) un Putnu direktīvu (2009/147/EK) un ir iekļauti LAD lauku reģistrā. Lauksaimnieks nedrīkst pārveidot un uzart ES nozīmes zālāju biotopus. lauksaimniekam, kas ES nozīmes zālāju biotopu uzaris vai pārveidojis citā zemes izmantošanas veidā, ir pienākums pārveidot tos atpakaļ par ilggadīgo zāli līdz nākamā gada 9.jūnijam.

  • Ilggadīgo zālāju saglabāšana ir jānodrošina valsts līmenī. Tas nozīmē, ka Latvijā valsts līmenī ir jānodrošina, ka ilggadīgo zālāju platības īpatsvars attiecībā pret kopējo lauksaimniecības zemi, ko deklarējuši lauksaimnieki, nesamazinās vairāk par 5% salīdzinājumā ar atsauces vērtību, kas tika noteikta 2015.gadā. Informācija par zālāju īpatsvaru tiek publicēta laiksrakstā ‘Latvijas Vēstnesis” līdz 20.augustam.

  • Ilggadīgos zālājus, kas nav ES nozīmes zālāju biotopi, drīkst uzart un pārveidot, ja to īpatsvars valsts līmenī nav samazinājies zem pieļaujamās robežas.


Pēdējoreiz modificēts: Friday, 2019. gada 4. October, 12:32