Tēmu izklāsts

 • Informācija par kursu

 • Kam ir jāapgūst programma “Pamatapmācība profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem”?

  Personas, kuras veiks darbības ar 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem - iegādāsies, lietos un pārdos tos. 

  • Ko var apgūt šajā programmā?

   Sagatavotā programma ietver Ministru kabineta noteikumos Nr.147 “Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību” minētās tēmas 27 stundu apjomā, kuru apguve ir obligāta, lai iegūtu profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību.

   • Ko var iegūt pēc sekmīgas programmas apguves?

    Sekmīgi apgūstot minētās tēmas, dalībnieki saņem izziņu par programmas apguvi 27 stundu apjomā. Izziņa iesniedzama Valsts augu aizsardzības dienestā apliecības saņemšanai. Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 147. (skatīt šeit) Dienests organizē zināšanu pārbaudi testa formātā (mūsu programmā iekļautie testi un mācību materiālie vērsti uz to, lai Jūs to sekmīgi nokārtotu) un izsniedz apliecību. 

    • Izmaksas

     Programmas apguves izmaksas ir EUR 90.00 (t.sk. PVN). Norādītajā cenā iekļauta reģistrācija, piekļuve tālmācības materiāliem, testu kārtošana, izziņas sagatavošana, nosūtīšana elektroniski e-pastā un pa pastu vai tās saņemšana klātienē LLKC centrālajā birojā Ozolniekos, Rīgas ielā 34.

     *Pārtraucot mācības pēc paša vēlēšanās vai neizpildot Tālmācības programmas prasības, nauda netiek atgriezta atpakaļ.

     • Reģistrācijas un apmaksas kārtība

      Jāveic Tālmācības lietotāja konta izveide.

      Reģistrācijas lapā aizpildām visus prasītos laukus:

      SVARĪGI! Precīzi ierakstīt savus datus, tie tiks atspoguļoti Jūsu izziņā (lietojam garumzīmes un mīkstinājuma zīmes).

       

      Izvēlēties kursu: Pamatapmācība augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem

       

      Pēc lietotāja konta izveides rēķinu automātiski saņemsiet e-pastā.

      Pēc rēķina apmaksas un reģistrācijas maksas saņemšanas 4 darba dienu laikā Jūsu izveidotajam lietotāja kontam tiks piešķirta piekļuve pie mācību materiāliem.

       

      Spiežam uz saiti šeit:

      Izveidot jaunu kontu - Reģistrēties


      • Mācību process

       Mācību tēma

       Pamatapmācība
       (stundu skaits)

       Augu aizsardzības jēdziens. Augu aizsardzība Latvijā. Augu aizsardzības galvenie pasākumi augiem kaitīgo organismu izplatības ierobežošanai un apkarošanai

       0,5

       Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu.

       Eiropas Savienības normatīvie akti augu aizsardzības jomā. Latvijas nacionālie normatīvie akti augu aizsardzības jomā.

       Prasības, kas jāievēro augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

       Augu aizsardzības līdzekļu reģistrs.

       Galvenie augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ierobežojumi.

       Augu aizsardzības līdzekļu marķējums.

       Iegādāto un izlietoto augu aizsardzības līdzekļu uzskaite.

       Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvā procesa likums. Galvenie pārkāpumi

       2,0

       Augu aizsardzības līdzekļu klasifikācijas pamatprincipi (piemēram, pēc ķīmiskā sastāva, iedarbības veida, kaitīgā organisma, preparatīvās formas)

       1,0

       Karantīnas un nekarantīnas organismi

       1,0

       Kultūraugu slimības. To klasifikācija. Nozīmīgākās galveno lauksaimniecības kultūraugu slimības. Pazīmes

       3,5

       Kultūraugu kaitēkļi (piemēram, kukaiņi, ērces, nematodes). To barošanās un attīstības cikli. Nozīmīgākie galveno lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļi. Bojājumu pazīmes

       3,5

       Nezāles, to klasifikācija. Bioloģiskās īpašības. Izplatītāko nezāļu raksturojums

       3,0

       Integrētā augu aizsardzība

       4,0

       profilakse

       augu aizsardzības līdzekļi. Lēmuma pieņemšana par to lietošanu. Salīdzinošais novērtējums

       Augu kaitēkļu un slimību izplatības novērojumi un prognozes

       2,0

       Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks

       2,0

       risks cilvēkiem (operatoriem, iedzīvotājiem, garāmgājējiem, cilvēkiem, kas iekļūst apstrādātās teritorijās, darbojas ar apstrādātiem produktiem vai lieto tos uzturā)

       risks videi (derīgiem kukaiņiem, florai un faunai, bioloģiskajai daudzveidībai)

       Simptomi, kas liecina par saindēšanos ar augu aizsardzības līdzekļiem. Pirmā palīdzība

       0,5

       Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana

       0,5

       Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem

       1,0

       Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas. To sagatavošana darbam. Ekspluatācija

       2,0

       Rīcība ārkārtas gadījumos (nejauša augu aizsardzības līdzekļu noplūde, avārijas)

       0,5

       Mācības notiek, mācoties patstāvīgi, izmantojot Tālmācības materiālus un norādītos literatūras avotus. 


       1. Iepazīšanās ar mācību programmu un mācību materiāliem tēmu apgūšanai; 
       2. Patstāvīgais darbs mācību tēmu apguvē; 
       3. Pārbaudes testu kārtošana. 

       • Mācību iestāde nekontrolē Jūsu ieguldīto darbu mācību tēmu apguvē. Mācību programma jāapgūst 2 mēnešu laikā
       • Mācību testus atļauts kārtot 2 reizes (testam jābūt sekmīgi nokārtotam t.i. sākot ar 7 ballēm). Nokārtojot testu, jāiesniedz tā rezultāti, nospiežot poga „Tālāk un Iesniegt visu un pabeigt” Šādā veidā atbildīgajam speciālistam tiek nodrošināta informācija par Jūsu testa rezultātiem. 
       • Ja tests (pēc 2 mēģinājumiem) nebūs sekmīgi nokārtots, Jums jāsazinās ar programmas atbildīgo speciālistu: Rudīte Sanžarevska, 26148820; rudite.sanzarevska@llkc.lv 
       • Veiksmīgi nokārtojot ieskaites, Jūs elektroniski un ar pasta starpniecību iegūsiet izziņu par konkrētās mācību programmas apguvi, kas iesniedzama Valsts augu aizsardzības dienestā apliecības saņemšanai.

       • Ilgums

        Mācību plānotais ilgums ir 27 stundas. Kursa apguve paredzēta līdz 2 mēnešiem. 

        • Kontaktinformācija

         Programmas koordinatore: Rudīte Sanžarevska Tālr. 63050235, mob. tālr. 26148820, e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv 


         Tehniskais atbalsts: Aleksandrs Graudiņš e-pasts: aleksandrs.graudins@llkc.lv mob. tālr. 26154330